ARTELE SPECTACOLULUI - ACTORIE

Prin această specializare, Departamentul de Arte își asumă cu pasiune însărcinarea de a pregăti la un înalt nivel profesional artiști din domeniul teatrului, capabili de perfecționare nelimitată, dezvoltându-se abilități de inserție imediată în mediul artistic profesionist, atât în producția curentă, cât și ca inițiatori ai unor proiecte artistice, manageriale și pedagogice inedite.

Studenții sunt puși în contact direct cu publicul tânăr, la a cărui formare universitatea consideră necesar să participe. Programele de pregătire reflectă interesul pentru valorile clasice ale teatrului și pentru interdisciplinaritatea specifică artei contemporane.
Mai mult, studenții noștri sunt stimulați să lucreze și să cerceteze în echipă, să experimenteze formule de lucru diferite, să înțeleagă spectacolul de teatru ca pe un fenomen social cu rol de schimbare în lumea contemporană. Baza materială a Departamentului oferă toate cele necesare pentru formarea unei gândiri libere, critice, dinamice.

  • Obiectivul de bază al specializării este formarea actorului profesionist de teatru, gânditor şi creator, indiscutabil legată de eficienţa procesului de improvizaţie.
  • Iniţierea în formarea personalităţii artistice creatoare. Introducerea în limbajul specific artei actorului. Capacitarea individului şi dezvoltarea aptitudinilor sale specifice.
  • Expunerea diacronică a evoluţiei principalelor conceptelor teatrale din Antichitate până la Romantism. Operarea şi utilizarea corectă a conceptelor teatrale (teatru, spaţiu teatral, spaţiu scenic, catharsis, etc.).
  • Tehnica rostirii scenice (curs) şi Arta vorbirii (lucrări practice, individual), ce se desfăşoară în paralel pe parcursul a şase semestre, se sprijină pe acumulări cantitative şi calitative, deoarece o voce penetrantă, profesionistă, se formează în timp şi cu multă răbdare, trudă, acribie şi devoţiune.
  • Obiectivele disciplinei Antrenament corporal pot fi înţelese ca fiind materializarea finalităţilor sub toate aspectele concretizate în progresele individului în plan somatic, funcţional, cognitiv, motric, afectiv.
  • Atelierele practice au ca obiective: Cunoaşterea şi aprofundarea rolurilor. Dezvoltarea creativităţii proprii procesului scenic individual. Dezvoltarea capacităţii individuale de interpretare a textului în concordanţă cu cerinţele textului. Aplicativitatea ideilor proprii folosind texte de factură psihologică din teatrul clasic. Conceptualitatea personajului dramatic. Rolul, ca personaj dramatic. Dezvoltarea conceptului de rol şi construcţia lui pornind de la datele acestuia. Aplicarea mijloacelor proprii de expresie artistică.