PROGRAME DE STUDII MASTER – anul universitar 2019-2020

Următoarele examene de admitere vor fi peste:

2020/07/15 13:00:00

TEATRU

1. TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI – ARTA ACTORULUI / învățământ ZI

Tematică și metodologie examen admitere 2020

2. TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUIMANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT CULTURAL / învățământ ZI

Tematică și metodologie examen admitere 2020

MUZICĂ

MUZICĂ – ARTĂ MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ / învățământ ZI

Tematică și metodologie examen admitere 2020

Vă rugăm să consultați cu atenție

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

Actele se depun într-un dosar mapă. Ordinea actelor în dosar:

 1. Formularul de înscriere (se completează la sala în momentul înscrierii);
 2. Diploma de bacalaureat (în original);
 3. Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2018) (în original);
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2018) (în original);
 5. Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *
 6. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie); *
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”) (în original);
 8. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) (în original);
 10. Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original).

ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR LA ADMITERE

Înscrierea presupune următoarele formalităţi obligatorii:

 • completarea tuturor informaţiilor solicitate în fişa de înscriere (inclusiv a mediilor care constituie criteriu de selecţie); fişele cu omisiuni nu se iau în considerare;
 • plata taxei de înscriere la Comisia de Admitere, conform calendarului de admitere;
 • depunerea la Comisie a fişei de înscriere şi a chitanţei care dovedeşte achitarea taxelor, în original (în cazul candidaţilor scutiţi de plata taxelor de admitere, aceştia vor ataşa în mod obligatoriu documentul doveditor în acest sens).

Notă

* Certificarea conformităţii cu originalul se face de către membrii comisiei.

** La înmatriculare se depun Diploma de Bacalaureat şi de Licenţă în original şi nu se ridică pe perioada şcolarizării. Vă recomandăm să păstraţi la domiciliu copii legalizate.

*** Candidații care au absolvit deja un masterat cu loc la buget NU pot candida decât pe locuri cu taxă.