CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

Specializarea Cinematografie, Fotografie, Media are un program de studiu specific profilului vocațional care urmărește dezvoltarea aptitudinilor de natură artistică ale studentului, prin studiul teoretic și practic al unor discipline de specialitate din domeniile menționate și pregătirea pentru o serie de profesii din ariile producției cinematografice, fotografice și de televiziune, precum și din industria de publicitate.

Ca misiune fundamentală, prin această specializare, programul își propune promovarea spiritului de inovare și excelență, a gândirii critice și a creativității, prin creație artistică individuală și colectivă, prin cercetare științifică și prin valorificarea și diseminarea rezultatelor în contextul național și internațional.

 • Misiunea didactică asigură o educație universitară performantă și de calitate, continuând astfel tradițiile învățământului superior din Craiova, contribuind totodată la dezvoltarea sistemului de învățământ superior românesc.
 • Misiunea de cercetare științifică constă în organizarea, desfășurarea și dezvoltarea activităților de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, rezultatele obținute reprezentând sursa principală de creștere a competenței profesionale a cadrelor didactice și a cercetătorilor angrenați.
 • Misiunea civică și culturală constă în organizarea vieții din spațiul universitar astfel încât acesta să răspundă nevoilor comunității, stabilind relații profesionale ample, bazate pe principiile porților deschise, ale încrederii, dedicației și reciprocității, cu efecte benefice puternice asupra dezvoltării sociale, economice și culturale ale regiunii.

Obiectivele și profilul de competențe sunt prezentate sintetic, în cele ce urmează. Acestea sunt detaliate în fișele disciplinelor din planul de învățământ.

 • Consolidarea unei culturi cinematografice temeinice, începând din 1895 până în prezent și dezvoltarea capacității de analiză a filmului cinematografic.
 • Cunoașterea avansată a stilurilor manifestate în cinematografie, precum și a aspectelor stilistice și narative ale filmului, din perspectivă istorică și culturală.
 • Înțelegerea categoriilor, genurilor și teoriilor din istoria cinematografiei (românești și internațională), prin analize critice, precum și cunoașterea avansată a evoluției practicii cinematografice la nivel național și internațional.
 • Dezvoltarea abilităților legate de concepția și scrierea unui scenariu de scurt sau lung-metraj și consolidarea tehnicilor de a scrie dialoguri creative, precum și de explorarea unor diferite tipologii de personaje, înțelegerea tehnicilor de elaborare a prozei scurte, precum și cunoașterea aspectelor ce țin de teorie literară (curente, genuri, structuri).
 • Cunoașterea varietății de stiluri dezvoltate de scenariști.
 • Cunoașterea mecanismelor percepției vizuale și reprezentării cognitive a imaginii cinematografice și fotografice.
 • Cunoașterea elementelor de limbaj audiovizual, a mijloacelor de expresie plastică în imagine (film, televiziune, fotografie).
 • Cunoașterea modurilor de elaborare a arhitecturii compoziționale și de control a dinamicii imaginii, familiarizarea cu conceptele de natură estetică și de geneză a mesajului vizual (film, televiziune, fotografie).
 • Cunoașterea noțiunilor tehnice specifice, a aparaturii și accesoriilor folosite în fotografie, a sistemelor de control și comandă a acestora și a modului de funcționare și folosire, precum și cunoașterea principiilor și elementelor tehnice (mecanice, electrice, electronice sau software) care stau la baza realizării fotografiei.
 • Cunoașterea factorilor istorici și economici, precum și viziunile particulare ale cineaștilor care au condus la conturarea specificului cinematografiilor naționale.
 • Formarea deprinderii de a contextualiza fenomenul artistic în cadrele larg culturale și de civilizație, și de a aplica criterii de valorizare pertinente.
 • Dezvoltarea personală și profesională prin acumularea competențelor profesionale și transversale.

Competențe profesionale specifice acumulate în cadrul specializării în:

1. Utilizarea adecvată a elementelor specifice comunicării audiovizuale, limbajului cinematografic, filmologiei și scenaristicii.
2. Analiza limbajului cinematografic ca fundament al unei culturi bazate pe imagine.
3. Analiza și elaborarea arhitecturilor vizuale în imaginea cinematografică, de televiziune sau fotografică.
4. Analiza și utilizarea creativă a mijloacelor de expresie plastică în imaginea cinematografică, de televiziune sau fotografică.
5. Analiza și construcția creativă a compoziției plastice și a dinamicii imaginii cinematografice, de televiziune sau fotografice.
6. Realizarea de produse audiovizuale din domeniul cinematografiei, televiziunii sau fotografiei (scurt-metraj, lung-metraj, film documentar, eseu vizual, videoclip publicitar, muzical etc., proiect fotografic).
7. Utilizarea tehnicilor specifice de scriitură cinematografică în dezvoltarea unor scenarii de scurt și lung metraj, ficțiune și non-ficțiune, cinema și TV.
8. Aprecierea rolului social al limbajului audiovizual ca resort de comunicare și sursă de experiențe artistice.
9. Analiza funcțiilor și tehnicilor publicității ca formă de comunicare.
10. Operarea cu elemente de tehnologie a captării și prelucrării imaginii și sunetului.

Competențe transversale specifice acumulate în cadrul specializării în:
1. Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate şi răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și valorilor codului deontologic.
2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluri-specializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

 • Anul I de studii

Teoria filmului
Analiză de film
Fundamentele limbajului vizual
Atelier de limbaj vizual
Istoria filmului universal
Comunicare audio-vizuală
Managementul producției media
Sociologie cinematografică
Limba engleză
Istoria culturii și civilizației
Practică de specialitate
Educație fizică (expresie corporală)

 • Anul II de studii

Scenaristică
Critică și analiză de film
Fundamentele limbajului vizual
Atelier de limbaj vizual
Fotografie
Programe audiovizuale
Istoria filmului universal
Sociologie cinematografică
Scriere creativă
Managementul producției de film și tv
Scriere publicitară
Radio și telejurnalism
Practică de specialitate
Educație fizică (mișcare scenică)

 • Anul III de studii

Scenaristică
Atelier de limbaj vizual
Istoria filmului românesc
Analiză de film
Copywriting: formate publicitare
Film publicitar
Tehnică de calcul (software)
Imagine digitală
Video-jurnalism
Legislația audiovizualului
Redactare și procesare digitală (text, imagine, multimedia)
Pedagogia artei
Practică de specialitate
Elaborarea lucrării de licență

Absolvenții acestei specializări pot ocupa în principal unul dintre posturile următoare (conform Clasificării ocupațiilor din România – cod COR):

COD COR DENUMIREA OCUPAȚIEI
264102 Scriitor
264206 Critic de artă
265422 Copywriter publicitate (studii superioare)

dar și alte posturi specifice televiziunii ori industriei cinematografice sau publicitare, după cum urmează:

COD COR DENUMIREA OCUPAȚIEI
264208 Fotoreporter
264214 Secretar de emisie (studii superioare)
264217 Șef agenție publicitate
265401 Consultant artistic
265402 Corector transmisie
265403 Instructor film
265405 Lector scenarii
265408 Producător delegat film
265411 Regizor emisie
265412 Regizor studio
265415 Secretar șef producție film
265420 Director imagine
265421 Referent de specialitate selecție programe TV
265423 Mediaplanner
265424 Producător delegat evenimente de marketing
265427 Director producție film
265428 Coordonator producție film
265429 Asistent producție film
265430 Producător audiovideo
265432 Director de creație
265433 Organizator producție (studii superioare)
265436 Videojurnalist (studii superioare)
265439 Regizor scenă
265440 Secretar platou
265441 Producător delegat TV
265442 Producător TV
122201 Șef agenție reclamă publicitară
122202 Șef birou reclamă publicitară
216605 Asistent regizor studio
216606 Asistent regizor emisie
216609 Art director
343504 Maestru de lumini
343101 Fotograf
352108 Montor imagine
352119 Editor imagine
352123 Montor emisie
352131 Cameraman

FUNDAMENTELE LIMBAJULUI VIZUAL

Limbajul vorbit conține cuvintele, limbajul matematic are la bază cifrele și semnele, iar muzica dispune de note. Generic, vorbim despre limbaje de specialitate. Este firesc ca și artele vizuale (cinematografie, televiziune, fotografie, video-art) să dispună de un limbaj propriu. Astfel, elementele de limbaj vizual se constituie într-un arsenal de mijloace de expresie plastică și reprezintă mijloacele de comunicare specifice acestor domenii ale artei. Necunoscând acest limbaj special, nu vom putea descifra mesajul transmis de o lucrare de artă vizuală și nu vom putea fi capabili de a crea noi înșine o astfel de lucrare. Pe parcursul celor trei semestre, în cadrul acestei materii vei învăța despre fundamentele imaginii de film, tv sau fotografice, mijloacele de expresie plastică în imagine și modul în care acestea funcționează, precum și bazele psihologiei imaginii (percepție vizuală și reprezentare cognitivă),

ANALIZĂ ȘI CRITICĂ DE FILM

Acest curs pune accentul pe gândirea critică a studenților și pe dezvoltarea dezbaterilor în jurul aspectelor narative și estetice ale producției cinematografice. Pe parcursul sesiunilor didactice, studenții vor avea ocazia să dispună de instrumente teoretice și practice necesare pentru a analiza o operă cinematografică, dar și să înțeleagă componentele audiovizuale și procesele creative care îi dau formă. Sesiunile teoretice vor fi combinate cu cele în care se vor vizualiza și comenta diverse opere cinematografice.

Ce vom studia în acest curs?

SEMIOTICA FILMULUI: Interpretarea semnelor, construcția semnificantului: denotația și conotația, abrevierea vizuală, cele cinci sisteme de semnificație: Roland Barthes. NARAȚIUNEA (structuralismul, discursul narativ) și INTERTEXTUALITATEA (Gérard Genette și Julia Kristeva). IDEOLOGIA (analiza ideologică și genurile filmului). CREAREA IMAGINILOR (planurile, mișcările camerei de filmat, unghiuri, punctul de vedere, punerea în scenă, culori). SUNETUL (proprietățile sunetului, vocea, muzica de film). CONSTRUCȚIA ÎNȚELESULUI (diverse tehnici de montaj).

TEORIE DE FILM

În acest curs vom aborda importanța teoriilor în cinematografie și legăturile lor cu analiza de film în cinci mari perioade care cuprind următoarele teme și subteme: Primele observații teoretice ale filmului susținute de teoreticieni precum: Riccioto Canudo și Louis Delluc. Perioada dintre anii ’20 până în anii ’60: evoluția teoriei cinematografice înainte și după ideile teoretice ale lui André Bazin și teoria „autorului”. Idealism și realism. Teoriile lui Guido Aristarco și Siegfried Kracauer. Teoriile formaliste rusești ale lui: Vertov, Pudovkin, Eisenstein. Anii ’60 și ’70. De la structuralism la feminism. Rolul semioticii și al psihanalizei în analizele formaliste până la cele ideologice. Anii ’80 și ’90. David Bordwell: între naratologie și cognitivism. Relațiile complexe între postmodernism și abordări interdisciplinare. Discursuri în jurul genului, etniei, clasei și sexualității. Teoriile și analizele de film în secolul XXI. Impactul estetic și polisemic al lumii digitale. Noi forme de consum.

SCENARISTICĂ

Scenaristica este o disciplină fundamentală în comunicarea audiovizuală, care se bazează pe imaginație, sistematizare, conceptualizare, gândire logică și estetică. Studenții vor avea contact cu diverse tehnici de elaborare ale scenariului literar în care discuțiile teoretice vor fi combinate cu exerciții de creativitate. Cu ajutorul metodelor, structurilor, conceptelor abordate de scenariști celebri din lumea filmului, dar și din alte producții audiovizuale, studenții vor putea să-și dezvolte propriile creații în diverse zone media.

Ce vom studia în acest curs?

De-a lungul sesiunilor din cadrul cursului de Scenaristică vom învăța să scriem scenarii plecând de la structuri narative clasice, construcția actelor din filme celebre, progresiunea dramatică, construcția personajelor (diverse tipuri de personaje, diferite conflicte, progresiunea dramatică) și a dialogurilor (evoluție și transformare). Vom avea în vedere strategiile narative și structurile unui scenariu cinematografic (scenă, secvență și situații), genurile, adaptările textelor literare. Vom analiza scenarii de scurtmetraje, documentare și de ficțiune pentru a le folosi în creațiile noi. Recomandări de lectură: Story. Conținut, structură, metodă și principii scenaristice, de Robert McKee, traducere Ana Răduleț, Asociația Filmtett, 2011.

FILMOLOGIE

Filmologia reprezintă disciplina care se ocupă cu diferitele abordări teoretice, istorice și critice din sfera cinematografiei. În acest sens, programul oferă cursuri de istoria filmului universal și românesc, teorie, critică și analiză de film, care sunt necesare pentru ca studenții să poată avea la îndemână o serie de instrumente istorice, teoretice și estetice folositoare la realizarea diverselor produse audiovizuale.

MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI DE FILM ȘI TV

Producția cinematografică și producția de televiziune sunt unele dintre cele mai incitante domenii ale lumii contemporane. Realizarea unui produs cinematografic sau media de calitate, fie el un film artistic sau un film documentar, un reportaj, un talk-show ori o emisiune culturală sau de divertisment, implică numeroși pași concretizați în toate cele trei mari etape ale producției: pre-producție, producție și post-producție. Numai prin cunoașterea în profunzime a acestor etape, printr-o planificare și un control eficient al fluxurilor de producție și printr-un management adecvat al resurselor tehnice, de producție artistică și umane implicate, concretizarea ideii regizorului sau realizatorului într-un produs cu calități superioare poate avea succesul scontat.

FOTOGRAFIE

Dacă invenția tiparului a potențat gândirea abstractă, plasând cunoașterea deasupra spectacolului și comunicării prin textul tipărit, mass-media contemporană a impus puterea imaginii, cu atributele sale concrete, speciale, care desființează limitele de conținut ale comunicării. Imaginea fotografică ne pune la dispoziție cea mai avansată infrastructură pentru transmiterea informațiilor complexe, abstracte și analitice și cuprinde cele mai importante date reale și concrete despre orice lucru vizibil și orice experiență trăită. Este evident că pentru a produce o imagine care să integreze cele mai avansate și rafinate mijloace de expresie plastică, coduri și simboluri ori pentru a putea decodifica și înțelege semnificațiile sau mesajele cuprinse într-o imagine, trebuie să existe o cunoaștere profundă a compoziției imaginii, precum și a modurilor de construcție și utilizare a codurilor, metaforelor vizuale sau simbolurilor în arhitecturile compoziționale.

ISTORIA FILMULUI UNIVERSAL

Obiectivul general al acestui curs e prezentarea perioadelor marcante din cinematografia universală, începând cu filmul mut până la producții contemporane. În aceste cursuri, studenții vor dobândi cunoștințe despre felul în care industria cinematografică a funcționat până în prezent, prin trasarea cauzelor istorice, sociale, economice, dar și tehnologice care au influențat dezvoltarea anumitor practici cinematografice. În același timp, prin sesiunile teoretice se va dezvolta capacitatea de a plasa în context istoric și estetic operele reprezentative din cinematografie. La sfârșitul anilor de studiu, absolvenții vor avea la îndemână instrumente critice și vizuale pentru  propriile creații artistice și tehnice.

Ce vom studia în acest cursuri?

FILMUL MUT: începuturile filmului, COMICUL în cinematografie, BAZELE EPICII, AVANGARDA, EXPRESIONISMUL, revoluția SOVIETICĂ.

Perioada CLASICĂ: Hollywood și genurile cinematografice, stilul TRANSCEDENTAL în Japonia și Europa, filmele de ANIMAȚIE, ARTIFICIU VERSUS NATURALISM, REALISMUL POETIC, NEOREALISMUL și PREMODERNISMUL.

NOUL CINEMA și alte expresii politice în film: Noul Val FRANCEZ, Noul HOLLYWOOD, diverse abordări în America Latină și Japonia, filmul CONTRACULTURII, filmul INDEPENDENT, RITUALURI DE CULT.

Cinematografia CONTEMPORANĂ: POSTMODERNITATEA în film, noi regizori, MUTAȚII ale genului, REVOLUȚIA DIGITALĂ, POETICA CORPULUI, ESTETICA HIPER-REALITĂȚII, TEORIILE EMOȚIILOR.