OFERTA EDUCAȚIONALĂ | ADMITERE LICENȚĂ 2020

Domeniu licență               SPECIALIZAREA

Muzică

Muzică – Program acreditat IF
Interpretare muzicală-canto – Program acreditat IF
Interpretare muzicală-instrumente – Program acreditat IF

Teatru și artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie) – Program acreditat IF

Cinematografie și media

Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)- Program autorizat provizoriu IF

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII - CRITERII DE ADMITERE

În funcție de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licență: Teatru şi artele spectacolului

 • Artele spectacolului (actorie) (IF)
Etapa I – eliminatorie (admis/respins)

Proba unică (probă practică). Proba cuprinde obligatoriu următoarele componente:

 • Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului (la alegerea candidatului /comisiei)
 • Testarea calităților ritmice, vocale și de coordonare
 • Povestire la alegerea candidatului
 • Interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

Etapa a II-a

Probă unică (probă practică):

 • Lectură la prima vedere (text la propunerea comisiei) și interpretarea unui monolog (comic sau dramatic, selectat din piese de teatru, la alegerea candidatului).

Mențiune pentru etapa II: Proba se notează cu note de la 1 la 10  și reprezintă nota de admitere la concurs.

Criterii de departajare

 1. Media la examenul de bacalaureat.
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu
Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licență: Muzică

 • Muzică (IF)
Etapa I: Proba interpretativă – eliminatorie (admis/respins)

Probă de muzicalitate (instrumentală sau vocală)

Etapa a II-a: Probe teoretice – se notează cu note de la 1 la 10

 1. Auz muzical
 2. Solfegiu la prima vedere

Precizări

 1. Proba interpretativă – eliminatorie va fi evaluată cu calificativul Admis/Respins.
 2. În etapa a II-a – notarea candidaților se va realiza pe fiecare dintre cele două probe, în funcție de criteriile specifice fiecărei specializări.
 3.  Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 4. Nota finală de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

Criterii de departajare

 1. Media generală de la Bacalaureat;
 2. Media anilor de studii din Liceu.
Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licență: Muzică

 • Interpretare muzicală – canto (IF)
Etapa I: Proba interpretativă – eliminatorie (admis/respins)

 1. Proba vocală
 2. Recital

Etapa a II-a: Probe teoretice – se notează cu note de la 1 la 10

 1. Auz muzical
 2. Solfegiu la prima vedere

Precizări

 1. Proba interpretativă – eliminatorie va fi evaluată cu calificativul Admis/Respins.
 2. În etapa a II-a – notarea candidaților se va realiza pe fiecare dintre cele două probe, în funcție de criteriile specifice fiecărei specializări.
 3. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 4. Nota finală de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

Criterii de departajare

 1. Media generală de la Bacalaureat;
 2. Media anilor de studii din Liceu.
Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licență: Muzică

 • Interpretare muzicală – instrumente (IF)
Etapa I: Proba interpretativă – eliminatorie (admis/respins)

Pian: 1. Recital; 2. Citire la prima vedere

Vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompeta, trombon, tubă, percuție, nai: 1. Recital; 2. Tehnică instrumentală; 3. Citire la prima vedere

Etapa a II-a: Probe teoretice. – se notează cu note de la 1 la 10

 1. Auz muzical
 2. Solfegiu la prima vedere

Precizări

 1. Proba interpretativă – eliminatorie va fi evaluată cu calificativul Admis/Respins.
 2. În etapa a II-a – notarea candidaților se va realiza pe fiecare dintre cele două probe, în funcție de criteriile specifice fiecărei specializări.
 3. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 4. Nota finală de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

Criterii de departajare

 1. Media generală de la Bacalaureat;
 2. Media anilor de studii din Liceu.
Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licență: Cinematografie și media

 • Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) (IF)
Concurs de admitere

La înscriere, candidații au obligația să prezinte Portofoliul de concurs :

– Curriculum Vitae –  model Europass

– Motivația opțiunii pentru această specializare (text de maximum o pagină)

– Mapă de lucrări (fotografii, alte lucrări de artă personale) – dacă e cazul

ETAPA I (scris) / eliminatorie (admis/respins)

Proba unică:

 • Adaptarea cinematografică a unui scurt text literar și Analiza unui film în primă vizionare. 

ETAPA a II-a (practic/oral)

Proba 1

 • Interviu pe baza Portofoliului de concurs și analiza unei fotografii la prima vedere.

Proba 2

 • Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate. 

Mențiuni pentru Etapa II:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

Criterii de departajare:

 1. Media la examenul de Bacalaureat
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu

TEMATICA pentru examenul de admitere se găseşte în secțiunea ADMITERE -> PROGRAME DE STUDII LICENȚĂ.

CALENDAR ADMITERE

 Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de licență Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii Desfăşurarea probelor de concurs (probe de aptitudini)
Limbă şi literatură  13-17 iulie 2020
Limbi moderne aplicate  13-17 iulie 2020
Ştiinţe ale comunicării  13-17 iulie 2020
Ştiinţe ale educaţiei  13-17 iulie 2020

Proba eliminatorie – interviu

18 iulie 2020

Muzică  13-15 iulie 2020

Etapa I eliminatorie

16 iulie 2020

Etapa a II-a de aptitudini

17 iulie 2020

Teatru şi artele spectacolului  13-15 iulie 2020

Etapa I eliminatorie

16 iulie 2020

Etapa a II-a de aptitudini

17 iulie 2020

Cinematografie si media  13-15 iulie 2020

Etapa I eliminatorie

16 iulie 2020

Etapa a II-a

Practic/oral

17 iulie 2020

 Afişarea rezultatelor:  18 iulie 2020 –  la panourile de la intrarea dinspre teatru și pe site-ul universității ori al departamentului www.ucv.ro, respectiv www.arte-craiova.ro

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:

 • 20-23 iulie 2020 – confirmarea locurilor de la buget și taxă, achitarea taxei de înmatriculare şi semnarea contractului de studii.
 • 24 iulie 2020 – se afișează rezultatele finale după completarea dosarelor
 • 24, 27, 28 iulie 2020 – confirmarea locurilor şi înmatricularea candidaților potențial admiși la forma cu taxă după redistribuire, în cazul în care rămân locuri disponibile în urma înmatriculărilor din 20 – 23 iulie 2020. Retragerea dosarelor

Notă

 • Neconfirmarea locurilor de la buget și taxă atrage după sine pierderea locului
 • Candidaţii respinşi trebuie să-şi ridice dosarul în termen de 3 luni de la afişarea rezultatelor finale. După această perioadă, se percepe taxă de arhivare.
 • Toţi candidaţii trebuie să păstreze acasă mai multe copii legalizate după Diploma de Bacalaureat. De la facultate, diplomele nu se eliberează decât la absolvire.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • Se depune un singur dosar mapă la secția prioritară.
 • Ordinea actelor în dosar:

1.  Formularul de înscriere (se completează electronic în momentul înscrierii);

2. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere SAU actele doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de plată a taxei (în original);

3. Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformității); *

4. Diploma de bacalaureat în original / adeverinţa (pentru absolvenţii 2020); *

5. Foaia matricolă (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

6. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie);

7. Adeverință medicală (în original);

8. Pentru candidații care sunt studenți: adeverința de student, adeverința (de student sau absolvent) privind forma de școlarizare (buget sau taxă) (în original);

9. Pentru candidații care sunt absolvenți ai unei alte facultăți: copie legalizată după diploma de licență, copie legalizată după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;

10. Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original).

 

* Certificarea conformităţii cu originalul se face de către membrii comisiei