UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE LITERE

CONDIȚII BURSE SEMESTRUL I  ANUL UNIV. 2020/2021

BURSELE SE REVIZUIESC PE FIECARE SEMESTRU

BURSELE SE ACORDĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE BURSE

BURSA DE PERFORMANȚĂ se atribuie prin concurs organizat de Universitate pentru a recompensa activitatea şi rezultatele profesionale științifice de excepție.

Se acordă studenților integralişti de la programele de licență și master cursuri de zi, ținându-se cont de următoarele criterii: a) rezultate profesionale de excepție (media generală pe ultimele două semestre să fie de 10- condiție eliminatorie); b) activitate de cercetare științifică (membru în contracte de cercetare, premii obținute la sesiuni de comunicări științifice și olimpiade științifice studențești, articole publicate în reviste naționale sau internaționale și/sau cărți de specialitate, invenții, brevete); c) implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat.

Studenții care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor transmite on-line, pe adresa secretariat.litere@ucv.ro, până la data de 26 octombrie 2020 o cerere însoțită de documentele doveditoare ale performanței. La calculul punctajului se vor lua în considerare numai activitățile desfășurate în anul universitar 2019-2020.

BURSA DE MERIT: media 9.00 (bursa se obține în funcție de suma alocată facultății. Media crește, dar nu scade sub 9.00) numai pentru studenții de la buget integraliști.

BURSELE SOCIALE se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenților de la învățământul  cu frecvență (licență și masterat), școlarizați în regim bugetat, care  se  încadrează  într-una  din  următoarele categorii:

 1. studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, cei proveniți din casele de copii, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. studenții bolnavi TBC şi care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut,  studenții cu handicap permanent, grav sau accentuat  certificat;
 3. studeia căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, înainte de  începerea semestrului/anului universitar, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie;

Distribuirea burselor sociale se face în ordinea categoriilor enumerate la punctele a), b), c), iar la punctul c) în ordinea crescătoare a venitului net pe membru de familie.

Studeii care solicită bursă socială vor trimite pe adresa de email secretariat.litere@ucv.ro dosarul scanat care trebuie sa cuprindă cerereaanexa 4 și actele doveditoare:

 1. copii după buletin/cartea de identitate a studentului și ale membrilor familiei;
 2. adeverințe din care să rezulte venitul net, pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie), realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinți, studentul(a) dacă lucrează, soț/soție (dacă este cazul);
 3. talonul de plată a ajutorului de șomaj, ajutorului de integrare profesională sau a alocației de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie);
 4. taloane sau adeverințe de pensie, de ajutor social, alte indemnizații sau alte forme de sprijin social din ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie);
 5. declarație notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri. Declarația va conține referiri clare la nerealizarea veniturilor prevăzute la  art.11.;
 6. ancheta socială de la primărie pentru familiile care nu realizează venituri și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația socioeconomică a familiei studentului poate solicita raportul de ancheta socială;
 7. adeverințe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din prestarea unor activități autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, venituri din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 8. adeverință cu venitul agricol anual emisă de primărie sau de către administrația financiară, după caz;
 9. adeverințe de student sau elev, cursuri de zi, sau copie de pe certificatul de naștere  pentru frații/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de școlarizare;
 10. talon alocații de stat pentru copii, alocații de plasament;
 11. certificat de la medicul specialist, altul decât medicul de familie, în care se prezinta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se  încadrează în prevederile art.10, alin (2) pct. b). Certificatul medical va specifica obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli prevăzute la art. 10, alin (2) pct. b) și fi vizat de policlinica studențească;
 12. certificat de încadrare în grad de handicap;
 13. copie de pe certificatul/certificatele de deces ale părinților, adeverința privind cuantumul pensiei de urmaș, dacă este cazul;
 14. copie după hotărârea de divorț, adeverințe privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia, dacă este cazul;
 15. adeverință că studentul provine dintr-o Casă de copii, dacă este cazul.

 BURSA PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL se acordă la cerere, studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic,  în cuantum egal cu cuantumul lunar al bursei sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:

 1. bursa pentru  ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda studenților orfani, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul,  studenților defavorizați din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student cel mult de două ori în decursul unui  an  universitar. Cuantumul  unei burse este egal  cu  cel al bursei sociale.
 2. bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul minim net la nivel național  și constă într-o bursă pentru naștere și lehuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei  copilului  nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut.  Cuantumul  unei  burse este  egal  cu  cel  al bursei sociale.
 3. bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului pentru decesul unui membru al familiei (soț, soție, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu soţ/soţie care nu realizează venituri. Bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal o singură dată în cursul anului universitar.  Cuantumul  unei  burse este  egal  cu  cel  al bursei sociale.

Bursa specială pentru activități cultural-artistice/sportive deosebite se acordă semestrial pentru studenții integraliști care au obținut performanțe cultural-artistice sau sportive deosebite. (2) Evaluarea activității se face pe perioada ultimelor 2 semestre anterioare 12 acordării bursei, ținând cont de următoarele criterii, detaliate în Anexa 3: a) activitate culturală (laureați sau participanți ai unor concursuri naționale sau internaționale, ca reprezentanți ai universității); b) activitate sportivă (obținerea de titluri de campioni la nivel național sau internațional, participări la evenimente sportive ca reprezentant al universității); c) implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat (desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS).

Pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2020/2021, salariul minim net pe economie este 1346/lună pe membru de familie.

Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, an univ.2020-2021, se vor transmite on-line, până la data de 30 octombrie, la secretariatul facultaţii pe adresa de email secretariat.litere@ucv.ro. La subiectul emailului se va trece OBLIGATORIU „Dosar bursa sociala – Numele”.

Dosarele cu documentele originale se transmit prin poștă, pe adresa facultății, Str. A. I. Cuza, nr.13, sala 434, Craiova, Dolj, până la data de 04 noiembrie 2020 (data poștei).