Anexa la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat, al Universității din Craiova, pentru anul universitar 2020-2021

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat, al Universității din Craiova, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.1 din 22.01.2020,  se va completa cu următoarele prevederi, aplicabile în sesiunile de admitere iulie 2020 și septembrie 2020, dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților “față în față”:

 1. Admiterea la licență se va desfășura după un nou calendar aprobat în funcție de perioada în care se vor finaliza activitățile anului terminal din învățământul preuniversitar, daca va fi cazul.
 2. Sesiunile de admitere la masterat, atât iulie, cât și septembrie, se vor desfășura după calendarul aprobat de Senatul Universității din Craiova.
 3. Sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat se va desfășura după calendarul aprobat de Senatul Universității din Craiova.
 4. Înscrierea candidaților se face on-line. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat al Universității din Craiova, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.1 din 22.01.2020, semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea“ copie conform cu originalul”.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat al Universității din Craiova, se poate găsi la adresa: https://www.ucv.ro/admitere/

 1. a) Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel licență (https://www.ucv.ro/admitere/):

fișă tip de înscriere – se completează on-line;

– diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia ;  absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

– certificatul de naștere;

– carte de identitate;

– adeverință medicală tip;

– dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170 SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;

– alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.

 1. b) Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel master:

fișă tip de înscriere – se completează on-line;

– diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;

– diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;

– certificatul de naștere;

– carte de identitate;

– atestat/certificat de competență lingvistică;

– adeverință medicală tip;

– dovada achitării taxelor de admitere (înscriere ), prin BRD în contul RO48BRDE170 SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;

– alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.

 1. c) Documente scanate necesare pentru înscrierea la studii universitare de doctorat:

– Fișa tip de înscriere– (se completează on-line);

– Documente scanate:

 • certificat de naștere;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 • diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 • diploma de licență sau echivalentul acesteia;
 • foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență;
 • diploma de masterat sau echivalentul acesteia (dacă este cazul) (adeverință care sa ateste finalizarea studiilor, nota la examenul final și media anilor de studii pentru absolvenții de studii masterale promoția 2020);
 • foaia matricolă/suplimentul la diploma de master;
 • curriculum vitae;
 • lista de lucrări științifice publicate sau comunicate;
 • atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională, Nivelul B2 (engleză, franceză, germană, italiană) sau echivalentul acestuia
 • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere ) , prin BRD în contul RO48BRDE170 SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere https://www.ucv.ro/admitere/;
 • alte acte stabilite prin regulamentul propriu al școlilor doctorale și prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat.
  1. Forma de examinare pentru fiecare ciclu și program va fi specificată de facultatea/școala doctorală organizatoare.
  2. Confirmarea locului se face prin dovada plații taxei de înmatriculare, semnarea contractului de studiu de către candidat și încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de facultate/școala doctorală/IOSUD. Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. Netransmiterea/neîncărcarea pe platformă a documentelor solicitate precum și nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
  3. Prevederile acestei anexe se aplică și pentru organizarea sesiunilor de admitere ale Programului de studii psihopedagogice (Modulul Pedagogic), nivelul I și nivelul II.
  4. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat al Universității din Craiova aprobat prin Hotărârea Senatului nr.1 din 22.01.2020.
  5. Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea activităților didactice față în față, prevederile prezentei anexe își vor înceta valabilitatea, aplicându-se integral Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat, al Universității din Craiova aprobat prin Hotărârea Senatului nr.1 din 22.01.2020.

Prezenta metodologie este valabilă pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort