INFORMARE PRIVIND EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII ÎN SISTEM ON-LINE

Având în vedere Ordonanța de urgenta cu nr.58/2020 (Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 29 aprilie 2020) , „Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, desfășurarea tuturor activităților de predare – învățare – evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate realiza și în modul on-line”.

În baza hotărârilor Consiliului de Administrație nr.14 din 29.04.2020, a ședinței Senatului UCv din 30.04.2020 prin care s-a aprobat „Metodologia derulării activităților desfășurate în Universitatea din Craiova în sistem on-line”, vă rugăm ca până la data de 12.05.2020, să transmiteți la adresa de e-mail catalina@central.ucv.ro  procedura facultății dumneavoastră de desfășurare a activităților de evaluare (examene, restanțe, licență, disertație) aprobată de Consiliul Facultății.

În elaborarea acestei proceduri puteți ține cont de următoarele recomandări:

 1. Până la data de 15 mai a.c., conducerile facultăților vor solicita studenților, prin e-mail, informații referitoare la tipul și disponibilitatea resurselor informatice necesare evaluării on-line (laptop, PC, telefon mobil-smart phone etc.).
 2. Planificarea examenelor din sesiune se realizează, conform structurii cadru a anului universitar 2019-2020 în vigoare, de către secretariat la propunerea  șefilor de an/grupă care vor stabili împreună cu cadrul didactic data și ora susținerii colocviului/examenului. În acest sens, secretariatele facultăților vor transmite șefilor de an/grupă  perioada de susținere a colocviilor/examenelor și adresele de e-mail ale cadrelor didactice examinatoare. Planificarea va fi transmisă pe adresa de e-mail a secretariatului facultății și va fi postată pe site-ul facultății  pentru informarea studenților până la începerea sesiunii de colocvii/examene. În cazul în care vor exista grupe ale programelor de studii aferente ciclurilor de licență și respectiv master care nu au transmis aceste planificări, Secretariatul Facultății va propune de comun acord cu cadrul didactic examinator o dată și o oră la care va avea loc examinarea on-line.
 3. Secretariatul va solicita cadrelor didactice prin e-mail confirmarea datei și intervalului orar de susținere a colocviilor/examenelor planificate.
 4. Comisia de evaluare a rezultatelor învățării este formată din cadrul didactic titular al cursului și cel puțin un asistent.
 5. Studenții care susțin examene la disciplinele nepromovate din anii de studii anteriori vor solicita susținerea acestora prin transmiterea unei cereri (fotografiată/scanată) Secretariatului Facultății, cu disciplinele la care aceștia doresc să fie examinați, înainte de începerea sesiunii de colocvii/examene. Obligatoriu cererea trebuie să fie însoțită de datele de contact ale studentului (telefon/e-mail) și dovada achitării taxei de restanță/reexaminare.

Planificarea examenelor din sesiunile de restanțe se realizează conform „Regulamentului privind activitatea profesională a studenților” și va fi postată pe site-ul facultății.

 1. În timpul evaluărilor, se vor utiliza numai platformele folosite de către fiecare cadru pe durata perioadei de predare învățare în sistemul on-line.

Universitatea din Craiova pune la dispoziție o serie de tutoriale realizate de cadrele didactice proprii, pentru cele mai des utilizate platforme: 

https://www.ucv.ro/it_fonduri_eur/servicii_web/platforme_online.php

 1. Cadrele didactice care au desfăşurat activităţi de seminar/laborator au obligaţia să comunice studenților și titularului comisiei de evaluare, până la începutul sesiunii, rezultatele evaluărilor din timpul semestrului.
 2. Pe parcursul ultimei săptămâni de activitate didactică, în timpul cursului și/sau al seminarului, cadrele didactice sunt obligate să comunice cu studenții/cursanții, să le ofere îndrumare și să le prezinte acestora modalitatea de desfășurare a procesului de evaluare a cunoştinţelor, inclusiv prin realizarea unor simulări.
 3. Comisiile de examen pot utiliza, ca modalitate de susținere a evaluării on-line, una dintre următoarele variante de examinare:
 4. Proiecte individuale sau de echipă, stabilite de comun acord (cadre didactice şi studenţi), solicitate din timp studenților, transmise și recepționate prin e-mail sau prin intermediul platformei. Acestea vor fi evaluate offline de către cadrele didactice.
 5. Examen de tip grilă, cu una sau mai multe variante corecte de răspuns, personalizate sau nu, prin extragerea aleatoare a întrebărilor dintr-o mulțime dată, prin permutări de variante de răspuns. Pot fi folosite facilități ale platformelor pentru a activa simultan chestionarul pentru toți studenții.
 6. Lucrare scrisă sub formă de text introdus pe calculator (întrebări cu răspuns deschis, eseu, subiecte de sinteză, programe rulate pe calculator etc.). În condițiile în care este posibil, cadrele didactice pot solicita o sinteză și pot limita numărul de pagini sau numărul de cuvinte, pentru a evita folosirea de programe speech to text (dictaphone).
 7. Lucrare scrisă de mână de către studenți (text, scheme, ecuații etc.), care să fie fotografiată pagină cu pagină şi transmisă cadrului didactic, spre evaluare, sub formă de fișier PDF sau alte formate uzuale.
 8. Examen oral, cu video parțial prin sondaj sau permanent, pentru autentificarea studentului și verificarea corectitudinii desfășurării examinării. Cadrul didactic evaluator va înregistra, individual sau pe grupe de studenți, dialogul purtat pe durata evaluării cunoştinţelor. Studenții vor fi anunțați asupra obligativității furnizării, la cererea comisiei de evaluare, a semnalului video pentru autentificarea studentului și/sau înregistrarea examenului. Cadrul didactic evaluator poate decide ca dialogul să se poarte doar cu un număr fix de studenți (minim 2), permițând conectarea unui nou student numai după ce a fost deconectat un student a cărui evaluare a fost finalizată.
 9. Alte variante propuse de facultate.

Pentru a evita pierderea conexiunii la Internet în timpul evaluării, se recomandă atât profesorilor, cât și studenților, realizarea unui Hotspot pe telefonul mobil și conectarea laptop-ului la Internet prin telefonul mobil, în cazul întreruperii conexiunii principale. Comisia de evaluare va avea în vedere alegerea unitară a modalității de susținere a examenului pentru aceeași disciplină, din cadrul aceluiași program de studii, pe care o vor aduce la cunoștința studenților.

 1. a) Cadrele didactice care nu dispun de resursele necesare sau expertiză privind evaluarea on-line se pot adresa, din timp, directorilor de departamente și Serviciului de Informatică și Comunicații, Silviu Lofelman – slofelman@yahoo.com, pentru a beneficia de asistență tehnică.
 2. Studenții vor face toate demersurile necesare pentru a putea participa la evaluarea on-line conform prevederilor procedurii facultății.
 3. Examenele vor avea loc în ziua și la ora stabilită de conform programării publicată pe site-ul facultății.
 4. Durata examinării on-line este cea anunțată de către Comisia de evaluare și este adusă la cunoștința studenților. Cadrul didactic/comisia de evaluare poate decide, doar în situații bine justificate (conectare cu întârziere, întrerupere legătură etc.), prelungirea timpului de evaluare. De asemenea, în situații bine argumentate, comisia de evaluare a cunoştinţelor poate decide reprogramarea studentului pentru examinarea cu o altă grupă (serie) care susține același examen și în aceeași modalitate tehnică, cu respectarea prevederilor regulamentelor privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2019-2020.